Qajeelfama Bittaa Haaraa

Ulaagaa madaallii haaraa qophaa'e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta'iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon. 4,119 likes · 161 talking about this. Baankiin Itoophiyaaf haaraa ta'e kuni biyyoota adda addaatti maqaa gara garaa qaba. Meeshaalee sadarkaa Mana Murtiitti bitaman mala bittaa adda addaa √ √ √ Adeemsa hojii BBFQ hordofuun yeroon bittaa raawwachuu, 126. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta'e fudhatama argata. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Ummanni Oromoo Cunqursaa fi bittaa Nafxanyaa Suukanneessaa keessaa ba’ee mirga ofiin of-bulchuu goonfachuun, afaan isaatiin fayyadamuu fi walumaagalatti eenyummaa sabummaa isaatiin boonuu jalqabuun isaa, qabatamaatti bu’aa qabsoo ummataa Dh. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa itti fayyadama teeknolojii haaraa kanarrrattis, ogeeyyii waajjira bishaanii Godinaalee fi Aanaalee irraa dhufan 840'f Magaalaa Adaamaatti leenjii kenneera. Posts about HOLLY BIBLE written by Urgessa. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Aadam Mahaammad Diimaa/ Galmoo Boruu deggeraa jabaa ABO ture. Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen hiyyoomse. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan)10090 95 959498. Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. Garee ijaaruu Boqonnaa tokkoffaa keessatti hundee kitaaba kanaa ilaaleera, boqonnaan lammaffaa ammoo garee oomishitoota aannanii haaraa haala itti ijaaramu ni ibsa, haa ta'u malee gareewwan duran turanis ni ilaala. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta’eef, har’arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu. Itophiyaa haaraa keessatti qooda guddaa gumaachaa jira. Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda'amu February 24, 2012 · by bakkalcha · in ⇒ Politics: Oromo , Featured , News Source · 1 Comment Diddaan Qeerroo fi qaamonni hawaasaa Oromoo biroon Oromiyaa keessatti eegalan diina irratti yaaddoo guddaa akka uumee jiru hubatamaa jira. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Seenaa Geresu Dhuki. 88 90 89 98. waltajjiiwwan irratti afaaniin dhiheessuuf mirga qaba. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Mirga Lammiilee Tajaajila biirichaan kennamuun wal qabatee odeeffannoo quubsaa ta'e argachuu Tajaajila barbaadu yeroo ka'aame keessatti yoo argachuu dhabe sababa isaa ifatti beekuu Tajaajilaa fi murtii haqa-qabeessa argachuu Qaama miidhamtoonni, manguddootnii fi qaamoleen hawaasaa tajaajila addaa isaan barbaachisu haala adda ta'een. it is a legal company provide legal service to any person with. Ergasii sirna gita bittaa nafxanyaarratti hadheeffatee qabsaa'uu eegale. 2013 የዘረኛው የህውሃት. Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. Daarektoreetii Hordoffii fi Gamaaggama Damee Dinagdee. Haati Kamisee Aanaa Dawwaa Caffaatti BBCn dubbise tokko ''Akkam. Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha'ee 9 Boqonnaa 2. Haat'u mallee jaarraan kun teeknolojiwwan haaraa, guddina saayinsii fayyaa, wal jijjirraa informeeshinii fi guddinni dinagddee guutummaa biyya lafaatti argame dha. yeroon itti tasgabboofte hin mul’atne. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) - Fooyya'insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul'achaa jiraachuun ibsameera. Waanin kaasuu barbaadu garuu akka kiyyattii, gitni bittaa garee lamaan kun bifa isaanituu adda adda malee isaan Oromoof tokkuma, sabaabni isaas sirni kiyyoo gabrummaan ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti dirriirfame kuni dantaa gita bittuu Habashotaa kan walii gala kan eeguu fi tiksuu malee dantaa Oromoo kan eguu fi tiksu miti. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Fiilmiin kun naannolee biyyattii keessatti agrsiisamuuf yeroo ammaa qopheen xumuramaa jira. Wixineewwan labsii haaraa raggaa'an kunneenis hojiilee gurguddoo eegalaman fiixa baasuu keessatti gahee guddaa qabu, hojii caalu hojjechuudhaan amanataa ummanni mootummaarratti qabu dabaluudhaaf miseensota caffeefi qaama hoji raawachiiftuurraa gahee olaanaatu eegama jedhan. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul’atan. 12 caalun hojjetamaa jiru. Galii dabaluu (F3)1. Sagantaa Gulaala Miidiyaa Waggaa haaraa 2018 Jabaa isiniin jenna saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa. Hirmaattonni leenjichaas, teeknolojichii bu'a qabeessaa, itti fayyadama isaatiifis hubannoo arganneerraa jedhan. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji’a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji’a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta’e fudhatama argata. Baasiiwwan qajeelfama 1/12 jedhu kan hinhordofne, kan akka bittaa meeshaalee fi tajaajilaalee, manni hojii mootummaa tokko qajeelfama bittaa meeshaalee mootummaa sirriitti hordofee gaaffiisaa ragaalee deeggaran, fkn qaboo yaaii barbaachisummaa meeshichaa ykn tajaajilichaa ibsan, waliin dhiheessuu qaba. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Chaartarii Lammiilee Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa 2010 JBAH 2010 Documents Laabsii Baajata Bara 2010 Laabsii Daabalata Baajata Bara 2009 Wereda Bench Mark Result Wereda Bench Mark Report Gabaasa Gamagamma KGT 1ffa. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004. 94 95 94 98. Kana waan ta'eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul’atan. warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne macaafa qulqulluun qajeelfama (guided. Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. Jeneraal Taaddasaan erga sochii Oromoonni muraasni mirga uummata Oromoo kabachiisuuf taasisaa turanitti makamee booda, dandeettiifi muuxannoo sanaan dura loltummaafi ooggantummaan horateetti fayyadamuun dammaqinaan wanta qabsaaeef, sochii taasifamaa ture gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu dandaeera. Wixineewwan labsii haaraa raggaa'an kunneenis hojiilee gurguddoo eegalaman fiixa baasuu keessatti gahee guddaa qabu, hojii caalu hojjechuudhaan amanataa ummanni mootummaarratti qabu dabaluudhaaf miseensota caffeefi qaama hoji raawachiiftuurraa gahee olaanaatu eegama jedhan. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. waltajjiiwwan irratti afaaniin dhiheessuuf mirga qaba. Kanaanis naga eegsisaan sakattaarratti hirmaate kamiyyuu ragaalee sakattaa sana osoo hin-raawwatiinis tae erga raawwateen booda argate qaama isa ilaallatu beeksisuurraan kan hafe dirqama icciitiin eeguu qaba jedha. 5 ol fe'an galgala sa'aa 2 amma barii sa'aa 12tti qofa socho'uu danda'u. Salphinaa fi gadadoo mul'atee hin beekneef saaxile. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. 31,606 likes · 236 talking about this. kan Goggogina Garaa Gargaaran. Dhimmi: vidiyoo. Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Garasuu Dhukii abbaa isaa Obbo Dhukii Gulummaafi haadha isaa Aaddee Warqee Elemoorraa Caamsaa 27, 1905 dhalate. Jun 5, 2017 WebMaster 2 Comments. 621/2001 fi dambii fi qajeelfama dhimma hojii kanaraawwachiisuuf qophaa’e irratti hundaa’ee dhimma hojiilee dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Naannoo keenya. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Posts about HOLLY BIBLE written by Urgessa. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. Kan duraan Oromoota waliin akka socho'u kadhatamee dide, kadhatee itti makame. E/M/M/L/M/Bu Magaalaa Najjoo. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Shiftoonni tigiraay irraa uummata oromoo lafarraa fixuudhaaf dhufan gaafa biyya oromiyaa seenan uffata qumxaa fi bishaan harakatti qabatanii biyya badhaatuu fi biyya qabbanaa oromiyaa jiituu seenan. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1. Sirbii isaani kun gabayaa internet irraa Amazon,itune fi fulaa akka akkaatti sirboota Afrikaa keessaa Amazon MP3 download irraa bitachuuf waraabbaman ka Hacaaluu tokkeessoo ka Abbush ammoo lammeessoo tahan. Kutaa Lama Keeyyata 1. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. it is a legal company provide legal service to any person with. com Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda’aniin OPDO haaraa hundeessuun bittaa umrii dheereeffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta’uu hubannee jirra!!. Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. sirrii ta’e beekuun barbaachisaadha. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. Qajeelfama Nyaataa fi Ciree. 2013 የዘረኛው የህውሃት. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa!. Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuu irraa alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa. Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa (Afaan waliigala bittaa Faaris bal'aa ture Seera uumamaa Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta'e. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Interpiriinershippii:–qorannoo hojii daldalaa haaraa uumuuf (kalaquuf) gaggeeffamu akkasumas hojii daldalaa haaraa uumame jalqabuuf sochii taasifamuu jechuudha. 94/1997 fi 108/1998. Mata-dureewwan Ijoo kutaa kanaa Meeshaalee Barbaachisan Nyaatawwan ABBAA URJII hanga isaa baay'isuudhaan akka nyaata dabalataatti deddeebi'anii kennuufi. Waraana Firaankoo-Piraashiyaa fi Waraana Guddaa gidduutti, Yuurooppi lafa miliyoona isquweer maayilii 9 (23,000,000 km²) ta'u - kan ballina lafa addunyaa keessaa tokko-shanaffaa ta'u. Qajeelfama Nyaataa fi Ciree. org [email protected] Aadam Mahaammad Diimaa/ Galmoo Boruu deggeraa jabaa ABO ture. Walta'iinsa gamtaa kanaan haala addaan kan murtaa'e yoo ta'een alatti warshichii hojjataa akka sadarkaa isaan ramaduu, sagantaa hojii baasuu, karoora hojii haaraa qopheessuu, ajajii hojii hojjachuuf, baayinaafi qulquulliina omishaa to'achuuf, hojjataa haaraa qacaruuf, hojjattoota qacaramaniifis guddina keennuf, hojjataa jijjiiruuf. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana waaltesse. 5 ol fe'an galgala sa'aa 2 amma barii sa'aa 12tti qofa socho'uu danda'u. Hojiirra oolmaa qajeelfama eeyyamaa fi to'annoo mootar saaykilii fi konkolaattota fee'isaa jajjaboorratti ibsi kenname. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. matumasaa qajeelfama “keenya” – malee qajeelfama barruu miti. 621/2001 fi dambii fi qajeelfama dhimma hojii kanaraawwachiisuuf qophaa’e irratti hundaa’ee dhimma hojiilee dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Naannoo keenya. Warreen har’a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Garuu yeroo afaan kana baranu anas ta'ee Oromoota. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana. Yaadachiisa: Mootummaan abbaa irree fi gita bittaa bicuu TPLF umami isaa fi tooftaan bittaa/cunqursaa isaa haalaan motummoota cunqursaa addunyaa kanatti mul’atan irraa adda fakkaatullee, amalaa fi gochaan inni bara sirna cunqursaa fi bittaa isaa dheereffachuf dalagaa jiru bu’uuraan sirnoota abbaa irree addunyaa kana irraa waliin wal fakkaata. Bittaa babalisuudhaaf fedhii guddaa qaba tureTelgeltelfelsor (III) (745-727 Daloota Kiristoos Dura), rakkina humna warannaa isaatiif deebii kennudhaaf Soriyaa weerare. bittaa warra abbaa lafaa jala turan hundaaf akka ta'e seenaan ni dhugoomsa. Dalagaan fedhii barattootaa kakaasuufi barbaachisaa ta'e kennamuufi qaba. BPR Manuals Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 23 May 2011 16:25 Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format). Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen hiyyoomse. This banner text can have markup. Koreen Giddu-Galeessaa yookiin Editooriyaal Boordiin barreeffamichi raabsamuun. Oromia National dabbii fi qajeelfama itti fayyadama lafa magaalaa oromiyaa qacceelfama haaraa dhimmaa hojjii barnootaa fidambii namuusa. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. A Letter to PM Hailemariam Desalegn - Waqeffannaa Oromo Addunyaa. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Pirazidatichiifi kaabineen naannoo qajeelfama baasuudhaan kubbaaniyyaaleen Oromiyaa keessa jiran suduudaan biiroolee naannichaatiin akka too'ataman gochuu danda'an. Alebbaachoo Feqede, galmee lak. Garasuu Dhukii abbaa isaa Obbo Dhukii Gulummaafi haadha isaa Aaddee Warqee Elemoorraa Caamsaa 27, 1905 dhalate. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta’e fudhatama argata. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Kanaanis naga eegsisaan sakattaarratti hirmaate kamiyyuu ragaalee sakattaa sana osoo hin-raawwatiinis tae erga raawwateen booda argate qaama isa ilaallatu beeksisuurraan kan hafe dirqama icciitiin eeguu qaba jedha. Aangoon Kan uummataa ta,ee uummanni mirteessuu osoo danda,uu wayyaaneen yeroo ammaa kaneen isheef dubbachuu danda,aniif kanneen isheef falmuu danda. Haat'u mallee jaarraan kun teeknolojiwwan haaraa, guddina saayinsii fayyaa, wal jijjirraa informeeshinii fi guddinni dinagddee guutummaa biyya lafaatti argame dha. Jun 5, 2017 WebMaster 2 Comments. Walta'iinsa gamtaa kanaan haala addaan kan murtaa'e yoo ta'een alatti warshichii hojjataa akka sadarkaa isaan ramaduu, sagantaa hojii baasuu, karoora hojii haaraa qopheessuu, ajajii hojii hojjachuuf, baayinaafi qulquulliina omishaa to'achuuf, hojjataa haaraa qacaruuf, hojjattoota qacaramaniifis guddina keennuf, hojjataa jijjiiruuf. yookiin haaraa yoo qabaate yaadni isaa yookiin garaagrummaan inni qabu gaazexaa. Sirni TPL/EPRDF Wayta Ummata Wayyaba gara Lammii Lammaffaatti gadi buusaa Jiru Kanatti, Dhumaatii Isaaniif Haala Aanjesssaa Jira. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. Riqicha uummatni Oromoo waggaa 24 ittin reebamaa, ajjeefamaa , mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii sarbamuun saamamaa ture ‘OPDO’ deebisanii ijaaruuf bakka yakkamtoota mormii uummataan kufanii fi sabboontoota profeshinaalaa fi Siivilii Sarvisii ilmaan habashaa dhalootaan 50% gadi dhiiga Oromoo of irraa qabanii fi kanneen saboota biro ta. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii Qatar Dohaatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020tif Sangataa Miinimaa fi Ulaagaa hirmaannaa haaraaa. Jecha kana hojiiwwan lamaaniifuu fayyadamuunni danda'aama. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Kana waa heddun dhugeessun danda'a. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. "Magaalaan Galaaniifi Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa qabiinsaafi ittifayyadama bajataarratti rakkoo guddaa qabu" -Mana. Mirga argachuuf wareegama kafaluun haaraa miti. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Qajeeltoo kana sirriitti hubachuuf, dhimma armaan gadii kana ha ilaalu: 114 Abbaa Taayitaa Geejjibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee vs. Sirna dimookraasii seerota armaan olii guutatee filannoo geggeeffameen: hoogganoota filaman, mootummaa ijaaramu, qoondaalota waajjira mootummaatti ramadaman, murtii qondaalota kanneeniin darbu, imaammata murtaahu, heera tumamu , seera bahu, ajaja fi qajeelfama darbu qofatu ummata biratti fudhatama qabaatee seerawaa ta'a. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Kuni, baankichi kasaarse, bu'aa buufates nama ol kaa'ate sanaaf dhala kennuun isaa dirqama. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Abbush ammoo CD isaa haaraa Jaala Jiloo keessatti “aadaa fi seenaa qamnu wal barsiifachuuf aadaa walti qabee sirbee,” jedha. Jeneraal Taaddasaan erga sochii Oromoonni muraasni mirga uummata Oromoo kabachiisuuf taasisaa turanitti makamee booda, dandeettiifi muuxannoo sanaan dura loltummaafi ooggantummaan horateetti fayyadamuun dammaqinaan wanta qabsaaeef, sochii taasifamaa ture gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu dandaeera. danda'aniin OPDO haaraa hundeessuun bittaa umrii qajeelfama mootummaa. Waltainsa Dinagdee Aanaa Aagaa Waayyuu Bara Baajataa 2009 kana keessaatti seekteraalee isaan jala jiraniifi bittaa viidiyoo kaameeraa guddicha meesha isaa guutu waliin, Uffaata seeraa kan hojjatoota, Motor sayikilaa fi gommaa konkolataafi kkf caalbaasii ifaatiin wali dorgomsiisee bitachuu barbaada. akkata Saddrakka ijarsa gareewwan haaraa. Australia keessatti Jireenya Eegaluu Baga nagaan Australia dhufte DSS1690. Hardhallee ka san jala deemuuf tattaaffi godhan hindhabaman. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade. Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. jireenya ha…. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. keessaa dhaabbatichaarratti miseensotaaf akka dhiyaatu gochuuf yookiin. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Diraamaa fi Artistootaaf kafaltiin jirus waaqaa fi lafa ture. Yeroo hedduu qajeelfamni keenya. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen hiyyoomse. 10 posts published by dhaamsa ogeetti during January 2014. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Mul'anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Sagantaa Gulaala Miidiyaa Waggaa haaraa 2018 Jabaa saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe Barsiisotaa Jechuun Qajeelfama Daballii. Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. Gabaasi odiitii fi kan koree boordii fi toannoo dhiyyaate mirkanau isaa Adeemsa hojii bittaa fi gurgurtaa WHG gaggeessu, WHG qajeelfama bitta fi gurgurtaa ittiin raawwatu qabachuu isaa, Qajeelfamaan hojjechuu fi gattiin meeshaa/omiisha murtaee hojii irra ooluu isaa, Meeshalee miseensii. Jun 5, 2017 WebMaster 2 Comments. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne macaafa qulqulluun qajeelfama (guided. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul'atan. Kanaanis naga eegsisaan sakattaarratti hirmaate kamiyyuu ragaalee sakattaa sana osoo hin-raawwatiinis tae erga raawwateen booda argate qaama isa ilaallatu beeksisuurraan kan hafe dirqama icciitiin eeguu qaba jedha. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Xinnoo turee Israa’elkeessattibakka bu’a Asoor kan ture Hose’an (732-722 Daloota Kiristoos Dura), motumaan Gibxiin of irraa ittisudhaan fincille. kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa'ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya'u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul'ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Sagantaa Gulaala Miidiyaa Waggaa haaraa 2018 Jabaa isiniin jenna saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa. Fedhii bittaa durasanii sassaabuu fi qindeessuun karoora bittaa, raawwii √ √ Adeemsa hojii BBFQ hojii deggeru, ifaa fi hirmaachisaa tahe qopheessuu, 125. Ergama Mul'ata fi Duudhalee ATTDhMMO Ergama /Mission/. Haa ta'u malee, qajeelfama amantii Islaamaa ykn Shari'aa irratti hundaa'eeti. 15 Bara Gualala: 2016 Oromo edition. Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017. Mul'anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Har'a Itoophiyaa Raadiyoonis ta'u TVn ni jira jechuu dandeenya. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Posts about HOLLY BIBLE written by Urgessa. 94 95 94 98. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Jecha kana hojiiwwan lamaaniifuu fayyadamuunni danda’aama. 88 90 89 98. Seenaa Geresu Dhuki. Xinnoo turee Israa’elkeessattibakka bu’a Asoor kan ture Hose’an (732-722 Daloota Kiristoos Dura), motumaan Gibxiin of irraa ittisudhaan fincille. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Dhangaa uummata oromoo tokko. Kana waa heddun dhugeessun danda'a. dubbiin ijoon , wayyaaneen kana hundaa kan taasiftu, ilaalcha ishee haaraa fi warra sammuu dhiqxee waan ishee itti naqxe (gaazexessitoota) bara ishee bobbaasuuf akka tolufittidha. Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. Baankiin dhala hin qabne ykn dhala irraa bilisa ta'e 'Islamic Bank' jedhamuun waamama. The Official Facebook page of The Regional Government. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji’a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji’a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Qajeelfama akkaataa nyaata lukkuu fooyya'e qopheessuu yaadannoo maatii irraa hirmaattotaaf dubbisaa. Viidiyoo 'Dhiirri nadhoo qayya aarfattu ilaala' Miidhagina qaamaaf maloota aadaa hawaasni fayyadamu keessaa tokko qayyi isa tokko. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota. ABOn Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. Jechota afaan Swidin gara afaan Oromootti hiikuf kanan yaale waanan ogummaa afaan jijjiruu qabaadheef miti. Waxabajjii 05. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. This banner text can have markup. Sagantaa Gulaala Miidiyaa Waggaa haaraa 2018 Jabaa saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe Barsiisotaa Jechuun Qajeelfama Daballii. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Riqicha uummatni Oromoo waggaa 24 ittin reebamaa, ajjeefamaa , mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii sarbamuun saamamaa ture ‘OPDO’ deebisanii ijaaruuf bakka yakkamtoota mormii uummataan kufanii fi sabboontoota profeshinaalaa fi Siivilii Sarvisii ilmaan habashaa dhalootaan 50% gadi dhiiga Oromoo of irraa qabanii fi kanneen saboota biro ta. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade. Waaggaa Kuma Haaraan--Duree Bara Haaraa Tii? MUDDEE 31, 1999 Walakkaa halkanitti jaarraa 20⁠ffaa irraa adda baaneerra. Fiilmiin kun naannolee biyyattii keessatti agrsiisamuuf yeroo ammaa qopheen xumuramaa jira. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) – Fooyya’insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul’achaa jiraachuun ibsameera. Gefällt 900 Mal. Waldaan Aksiyoonaa Biiftuu Addunyaa bara 1986 ALI maqaa Biiftuu Diinshoon hundeeffamee hojiiwwan adda addaa kan hojjechaa ture yoo ta'u, bara 2000 ALI maqeeffama haaraa Waldaa Aksiyoona Bizinasii Biiftuu Addunyaa tiin Indoownmantii Tumsaa Misooma Oromiyaatiif, Waldaa Aksiyoonaa Biiftuu Oromiyaa, Dhaabbata ofgargaarsaa Oromiyaa, Dinshoo waldaa. Waraana Firaankoo-Piraashiyaa fi Waraana Guddaa gidduutti, Yuurooppi lafa miliyoona isquweer maayilii 9 (23,000,000 km²) ta'u - kan ballina lafa addunyaa keessaa tokko-shanaffaa ta'u. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Jeneraal Taaddasaan erga sochii Oromoonni muraasni mirga uummata Oromoo kabachiisuuf taasisaa turanitti makamee booda, dandeettiifi muuxannoo sanaan dura loltummaafi ooggantummaan horateetti fayyadamuun dammaqinaan wanta qabsaaeef, sochii taasifamaa ture gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu dandaeera. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. Jalattootnii isportii fi hawasnii magaalaa haramaayaa bakkuma jirtanii abshiir jedha ni moannaa ishaallaah boru sa. 88 90 89 98. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. sirrii ta'e beekuun barbaachisaadha. Fedhii bittaa durasanii sassaabuu fi qindeessuun karoora bittaa, raawwii √ √ Adeemsa hojii BBFQ hojii deggeru, ifaa fi hirmaachisaa tahe qopheessuu, 125. Walitti bu’iinsa kana irratti tarkaanfii ummanni naannoo sanaa fudhateenis konkolaattonni heedduun maashiniin isaan ittiin warqee baasaa jiranis guutummaatti. 88 90 89 98. Biiroon Fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee haala itti fayyadama, qabiinsa, qulqullinaa fi qisaasa'insa ittiifuuf qajeelfama haaraa hojiirra oolchuun isaa ni yaadatama. Kan duraan Oromoota waliin akka socho'u kadhatamee dide, kadhatee itti makame. Sirbii isaani kun gabayaa internet irraa Amazon,itune fi fulaa akka akkaatti sirboota Afrikaa keessaa Amazon MP3 download irraa bitachuuf waraabbaman ka Hacaaluu tokkeessoo ka Abbush ammoo lammeessoo tahan. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta’e fudhatama argata. 4,119 likes · 161 talking about this. dubbiin ijoon , wayyaaneen kana hundaa kan taasiftu, ilaalcha ishee haaraa fi warra sammuu dhiqxee waan ishee itti naqxe (gaazexessitoota) bara ishee bobbaasuuf akka tolufittidha. Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. Akkuma seensa irratti akeekuuf yaalame, mootummaan wayyaanee qajeelfama dokumantii OPDOf laate kana keessatti jechuunis waltajjii dargaggoo-shamarran Oromoo hawwachuuf yaadee qopheessaa jiru kanarratti qooda isaan qabaniif iddoo fi kabaja kan laate fakkeessee ololuudhaan sirna isaa cinaa dhaabuuf abbalaara. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan)10090 95 959498. 5 fi asfaaltii magaalotaa km. Baankiin dhala hin qabnes hojii kana hojjeta. Qajeeltoo kana sirriitti hubachuuf, dhimma armaan gadii kana ha ilaalu: 114 Abbaa Taayitaa Geejjibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee vs. Bittaa babalisuudhaaf fedhii guddaa qaba tureTelgeltelfelsor (III) (745-727 Daloota Kiristoos Dura), rakkina humna warannaa isaatiif deebii kennudhaaf Soriyaa weerare. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. Waan taheef ummatni Oromoo ilmaan isaa falmaa hadhaawaatti jiran kanneeniif humna, qabeenyaa fi dandeettiin utubuun dirqama lammummaa Oromoo hundaa waan taheef gaafatama nurra jiru kana waggaa haaraa keessa gahummaan bahatuuf murannoon haa kaanu. Aadam Mahaammad Diimaa/ Galmoo Boruu deggeraa jabaa ABO ture. Daareektoreetiin dhimma hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Labsii Bulchiinsaa fi to'annoo hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee to'achuuf sadarkaa Fedaraalaatti bahe lakk. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Obbo Qananii Hayiluu mana jireenyaa magaalaa Najjoo ganda 03 keessaa qaban lakk. Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004 Biiroon Maallaqaa fi Misooma See more of Wra pablik sarvisii fi MQN Aanaa Geeraa on Facebook. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. A Letter to PM Hailemariam Desalegn - Waqeffannaa Oromo Addunyaa. Waxabajjii 05. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Baasiiwwan qajeelfama 1/12 jedhu kan hinhordofne, kan akka bittaa meeshaalee fi tajaajilaalee, manni hojii mootummaa tokko qajeelfama bittaa meeshaalee mootummaa sirriitti hordofee gaaffiisaa ragaalee deeggaran, fkn qaboo yaaii barbaachisummaa meeshichaa ykn tajaajilichaa ibsan, waliin dhiheessuu qaba. Walga'iin waggaa. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hojjettoota Mootummaaf. Sababa kanaan, mootummaan gabroonfataan gita bittaa TPLFn durfamu kun uummata nagaa naannoo sanaa irraatti dhukaasa banuun uummata goolaa jiraachuu fi hidhaa jiraachuun beekamee jira. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. kan Goggogina Garaa Gargaaran. Ergasii sirna gita bittaa nafxanyaarratti hadheeffatee qabsaa'uu eegale. Oromia National dabbii fi qajeelfama itti fayyadama lafa magaalaa oromiyaa qacceelfama haaraa dhimmaa hojjii barnootaa fidambii namuusa. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Qajeeltoo kana sirriitti hubachuuf, dhimma armaan gadii kana ha ilaalu: 114 Abbaa Taayitaa Geejjibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee vs. 57,100 irratti baajata Mootummaaf Naannoo Oromiyaatiin ijaramee galma gahuu danda. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) - Fooyya'insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul'achaa jiraachuun ibsameera. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hojjettoota Mootummaaf. 88 90 89 98. Haa ta'u malee, qajeelfama amantii Islaamaa ykn Shari'aa irratti hundaa'eeti. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Mootummaan abbaa irree umrii bittaa isaa dheereffatuuf ummata tokkicha bifa adda addaan qooda. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina. Aadde Meeroon Alamaayyoo mana jireenyaa Magaalaa Shaakkisoo ganda 01 keessatti maqaa isaaniitiin galmaa'eeargamu Lakk. Ulaagaa madaallii haaraa qophaa’e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon kennamuusaa Obbo Minishaan kan ibsan. Galmeen hidhamtootaa kumaan lakkaawamu kunis Ummta Oromoo fi addunyaaf ifa akka tahu. Latest Articles. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Qajeelfama haaraa kanarratti icciitii eeguu kan jedhus hammatamuunsaa ibsameera. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta’e fudhatama argata. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen hiyyoomse. Gaaffii yeroo dheeraa manneen barnootaa afaan Oromoo magaala Finfinnee. kan Goggogina Garaa Gargaaran. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Mata-dureewwan Ijoo kutaa kanaa Meeshaalee Barbaachisan Nyaatawwan ABBAA URJII hanga isaa baay'isuudhaan akka nyaata dabalataatti deddeebi'anii kennuufi. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Caasaa fi Gahee Hojii Growth and Transformation Plan Karoora Gudina fi Tiraanisformeshii-GTP (Afan Oromo) BPR Documents Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format). Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Obbo Qananii Hayiluu mana jireenyaa magaalaa Najjoo ganda 03 keessaa qaban lakk. Wixineewwan labsii haaraa raggaa'an kunneenis hojiilee gurguddoo eegalaman fiixa baasuu keessatti gahee guddaa qabu, hojii caalu hojjechuudhaan amanataa ummanni mootummaarratti qabu dabaluudhaaf miseensota caffeefi qaama hoji raawachiiftuurraa gahee olaanaatu eegama jedhan. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Diraamaa fi Artistootaaf kafaltiin jirus waaqaa fi lafa ture. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. To browse Academia. 88 90 89 98. BPR Manuals Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 23 May 2011 16:25 Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format). bittaa warra abbaa lafaa jala turan hundaaf akka ta'e seenaan ni dhugoomsa. tiin hogganame ta’uu isaatiif ragaan ummatuma Oromooti, Akkasumas, ummanni Oromoo. (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Akkuma seensa irratti akeekuuf yaalame, mootummaan wayyaanee qajeelfama dokumantii OPDOf laate kana keessatti jechuunis waltajjii dargaggoo-shamarran Oromoo hawwachuuf yaadee qopheessaa jiru kanarratti qooda isaan qabaniif iddoo fi kabaja kan laate fakkeessee ololuudhaan sirna isaa cinaa dhaabuuf abbalaara. Har'a Itoophiyaa Raadiyoonis ta'u TVn ni jira jechuu dandeenya. manaa haaraa ta'e ball'inni lafa isaa 200M 2 ta'e irratti kan argamu dabarsanii Obbo Ayyalaa Iyyaatti gurguradheera jedhanii iyyannoo fi waliigaltee isaanii wal-qabsiisanii waajjira keenyatti dhiyeeffataniiru. Daarektoreetii Hordoffii fi Gamaaggama Damee Dinagdee. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Bakki dhaloota isaas karaa.